புற்றுநோயைத் தடுக்கும் 5 சமையல் பொருட்கள் !

பலமானவரையும் உருக்கிப்போட்டுவிடும் அசுரபலம் கொண்டது புற்றுநோய். வந்த பிறகு அவஸ்தைப்படுவதைவிட, வருமுன் காப்பதே புத்திசாலித்தனம். புகைபிடிப்பது, புகையிலைப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது, உடல் உழைப்பில்லாமல் இருப்பது, ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளைச் சாப்பிடுவது, ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு, மனஅழுத்தம், மனச்சோர்வு, காஸ்மெட்டிக் பொருட்களை அதிகம் உபயோகிப்பது, பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு… எனப் புற்றுநோய்க்கான காரணிகள் ஏராளம். இவற்றைத் தவிர்ப்பது ஒருபுறம் இருக்கட்டும். இயற்கையாகவே புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும் சக்திகொண்ட சில சமையல் பொருட்களும் மூலிகைகளும் இருக்கின்றன. அவற்றை நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தினாலே போதும்; புற்றுநோயை அண்டவிடாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம். அவை… (more…)

12 Tips to Flirt with Your Man

COURTESY MSN.COM

Flirting is a way of expressing your interest in a person. The friendly gestures, cute smiles and extra help, are some simple attempts to make a person like or notice you. How frustrating would it be if they, in spite of the extra efforts, are nowhere close to laying their eyes on you? “Damn! She doesn’t even look at me now!”, “He’s acting as if he doesn’t know me anymore!” Are you familiar with these thoughts or realizations?  Attempts to get noticed sometime bring opposite results, unexpectedly! Before making your move towards someone you’ve got to be really sure that it interests him/her, or you’ll obviously drive them far off, maybe never to return. Our likes and dislikes depend on our nature based on our zodiac sign. With the help of astrology, you can easily get your prince charming to fall for you. Know a few hows and whys with this guide coming right from astroYogi astrologers!

1. Aries:

Show this guy your passionate side; let him know you’ve got your eyes on him, but don’t let him get to you easily. Too fast is not too lasting after all! Pass on a few sexy smiles or an accidental skin show (wink). Make steady progress, never jump to the final stage. Take it easy!

2. Taurus:

Taurus man likes the sober type of flirting. Give him the hints, probably by dropping a message for a dinner date on the weekend. Never ask this guy for a next day date. He’ll probably not accept the idea. Make a booking for a few days later, and to fasten things a bit, dinner at your place can be an excellent idea!

3. Gemini:

The best way to flirt with a Gemini man is to interest him with your knowledge. He finds smartness very attractive. Polish your conversational skills to keep him engaged and in no time you’ll have plenty of dates booked with him!

There’s a reason when they say love is written in the stars! Find out about your perfect match based on your birth chart, seek the guidance from India’s leading astrologers and speak to them on INDIA’S FIRST astrologers app. Download the astroYogi app now!

4. Cancer:

These guys can clearly see when you’re faking with them. So, when flirting, let it come with the flow. Don’t assert. They don’t go by a few gestures; they need to be very sure that you’re interested in them. Timing is again a major concern; you might hit the right spot in your first attempt, or you might go on trying without any results. It all depends on their mood.

MSN Recommends:

How to make a guy fall in love with you

© Getty Images 5. Leo:

There is just one trick to get to this guy. Worship him. Give him all the importance you ever can. Let him know you’re into him, time and again!

6. Virgo:

When flirting with a Virgo, be very particular about your appearance. Look your best and you’ll not have to put in a lot to flirt with him. A seductive fragrance can be an awesome idea!

7. Libra:

You’ll find this ice, tough to break! Start with a friendly discussion; exchange of views. Cheesy lines or cheap flirty gestures are a big no-no here. Don’t even think of it. Gather your classy and intelligent self in front of him, surround him with it. Drop a few signals that you’re interested, in a very moderate manner.

8. Scorpio:

Keep it real with this guy, because he doesn’t take it easy. If you’re seriously into him, then only should you advance. This emotional guy is no toy boy. When flirting with him, don’t try something that isn’t your style, he’ll know you’re making the effort and he won’t really like that.

MSN Recommends:

How to make a guy fall in love with you

9. Sagittarius:

Sagittarians are free birds; don’t try to cage them. These guys are very friendly, it won’t take you a lot to get this guy on a date, but, don’t try to rush up things. Keep the flirting in limits. Don’t flood him with phone calls or messages; that might threaten their freedom.

It is difficult to gauge the love compatibility of two signs by simply looking at the sunsigns. A little help can go a long way in building a happy love life. Seek the guidance from India’s leading astrologers and talk to them on INDIA’S FIRST astrologers app. Download the astroYogi app now!

10. Capricorn:

Flirting with a Capricorn guy and getting him to notice you require a lot of patience. Exhibit your maturity, and seriousness towards your future plans, let him know how stable you are. Give him the signals and let him know you’re his type.

11. Aquarius:

These guys are quite tough to predict. However, they are interested in knowing who you really are. So, the best way to flirt with them is keeping it original. Flirt by dropping a few witty lines, because he isn’t going to fall for your looks, but, your brains.

12. Pisces:

Exhibit your highly romantic side with this guy. That’s all he’s about. Flirt with him in the most romantic way, look into his eyes, hold his hand, give him that I’m-into-you smile. You’ll hit the right spot in no time!

 

Herbs and Spices Scientifically Proven to Help You Lose Weight

Black Pepper © Matthew Leete/getty images Like ginger, black pepper boasts plenty of fat-burning properties. The spice has also been shown to block the formation of new fat cells, Mendez says, which can help prevent weight gain in the first place. If you don’t already, try adding black pepper to just about everything you eat—it’s even great in traditionally sweetened foods like yogurt, cottage cheese, and oatmeal. (more…)