மனதைக் கட்டுப்படுத்தவும், கோபம், துக்கம் குறைக்கவும் படைக்கப்பட்ட செயலே தூக்கம்..