தனக்குத்தானே பல அரிதாரங்களைப் பூசி,‘சக்சஸ் பாரிவேந்தர்